ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

Wuling Farm, Veterans Affairs Council
บันทึกข้อตกลง Memorandum Of Agreement
07/11/2565 - 07/11/2570

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
คณะผลิตกรรมการเกษตร  

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
Wuling Farm, Veterans Affairs Commission, Executive Yuan Republic of China (Taiwan)ไต้หวัน