ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

Yamaguchi University
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
23/02/2555 - 22/02/2560

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
คณะผลิตกรรมการเกษตร  

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
Yamaguchi Universityญี่ปุ่น