ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

Udayana University
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
31/05/2556 - 30/05/2561

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ (ไทย)

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
Udayana universityอินโดนีเซีย