ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

College of Bioresource Sciences, Nihon University
บันทึกข้อตกลง Memorandum Of Agreement
27/05/2556 - 26/05/2561

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
คณะผลิตกรรมการเกษตร  

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
College of Bioresource Sciencesญี่ปุ่น