ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

The University of the Philippines Los Banos
บันทึกข้อตกลง Memorandum Of Agreement
10/10/2554 - ไม่ระบุ

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ (ไทย)

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
University of the Phillippines Los Banosฟิลิปปินส์