ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

Tokai University,Kyushu Campuses
บันทึกข้อตกลง Memorandum Of Agreement
27/04/2553 - ไม่ระบุ

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ (ไทย)

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
Tokai University,Kyushu Campusesญี่ปุ่น