ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

Guangxi DongFang Foreign Languages College
บันทึกข้อตกลง Memorandum Of Agreement
01/12/2552 - ไม่ระบุ
เปลี่ยนชื่อหน่วยงาน เป็น Guangxi University of foreign Languages

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว  

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
Guangxi University of foreign Languagesจีน