ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

Vanung University
บันทึกข้อตกลง Memorandum Of Agreement
09/01/2556 - 09/01/2566

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว  

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
Vanung Universityไต้หวัน