ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

Northern Agriculture and Forestry College, Lao PDR
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
27/03/2555 - 26/03/2560

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
คณะวิทยาศาสตร์  

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
Northern Agriculture and Forestry College,LAO PDRลาว