ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

Asia University
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
07/06/2556 - 06/06/2561

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ (ไทย)

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
Asia Universityไต้หวัน