ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

University of Interdisciplinary Studies
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
24/02/2555 - 23/02/2560

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ (ไทย)

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
University of Interdisciplinary Studiesสหรัฐอเมริกา