ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

National Pingtung University of Science and Technology
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
18/12/2558 - 17/12/2563

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ (ไทย)

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
National Pingtung University of Science and Technologyไต้หวัน