ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

International Rice Research Institute (IRRI)
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
07/11/2555 - 06/11/2560

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ (ไทย)

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
International Rice Research Institute (IRRI)ฟิลิปปินส์