ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

Yunnan Nationalities University
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
23/09/2553 - ไม่ระบุ
MOU ไม่ได้ระบุวันที่สิ้นสุด

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ (ไทย)

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
Yunnan University of Nationalitiesจีน