ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

Vanuang University
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
29/05/2555 - 28/05/2560
Agreement for the Educational Cooperation Date 16 Dec 2012

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ (ไทย)

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
Vanuang Universityฮ่องกง