ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

National University of Laos
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
31/05/2555 - 30/05/2560

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ (ไทย)

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
National University of Laosลาว