ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

Lincoln University
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
12/03/2556 - 11/03/2561

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ (ไทย)

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
Lincoln Universityนิวซีแลนด์