ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

National Chiayi University
บันทึกข้อตกลง Memorandum Of Agreement
14/12/2555 - 13/12/2560

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ (ไทย)

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
National Chiayi University (NCYU)ฮ่องกง