ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

Kagawa University
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
22/11/2554 - ไม่ระบุ

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ (ไทย)

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
Kagawa Universityญี่ปุ่น