ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

Ehime University
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
02/08/2555 - 01/08/2560

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ (ไทย)

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
National University Corporation Ehime Universityญี่ปุ่น