การฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 2
วันที่ 04/07/2567    263 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิด การฝึกอบรม "หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร" ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 2 กล่าวรายงานโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างคณะผลิตกรรมการเกษตร และกรมวิชาการเกษตร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2567 ณ ห้องแกรนด์บอลรลูม 3 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีกิจกรรมและการบรรยายหัวข้อต่างๆ ดังนี้
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567
1) ทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม (Pre-test)
2) จรรยาบรรณสำหรับผู้ค้าวัตถุอันตรายทางการเกษตรและการใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย โดยคุณนงนุช ยกย่องสกุล สมาคมการค้านวัตกรรมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย
3) สารควบคุมการเจริญเติบโตพืช (plant growth regulators) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4) โรคพืชและการป้องกันกำจัด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5) วัชพืชและวิธีป้องกันกำจัด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิรา หม่องอ้น คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6) แมลง ไร สัตว์ ศัตรู และการป้องกันกำจัด โดย ดร.จักรพงษ์ สุภาวรรณ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7) การเกิดพิษของสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช และการปฐมพยาบาล โดยนายแพทย์ กิติพงษ์ พนมยงค์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
8) เทคนิคการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยดร.จักรพงษ์ สุภาวรรณ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9) สูตรผสมของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2567
1) กิจกรรม Home Room โดยอาจารย์ พัชรี พรหมคช และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์
2) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคุณอนรรค อุปมาลี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1
3) พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคุณอนรรค อุปมาลี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1
4) พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคุณอนรรค อุปมาลี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1
5) มาตรการควบคุม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล วัตถุอันตราย ปุ๋ย และพันธุ์พืช และ โครงการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q-shop) โดยคุณนิสิต บุญเพ็ง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1
6) กิจกรรมกลุ่ม เสวนา แลกเปลี่ยน ประเมินผล การส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการโดย คุณนิสิต บุญเพ็ง คุณนงนุช ยกย่องสกุล อาจารย์พัชรี พรหมคช และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์
7) กิจกรรมกลุ่ม เสวนา ส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการร้าน Q shop โดยคุณนิสิต บุญเพ็ง คุณนงนุช ยกย่องสกุล อาจารย์พัชร พรหมคช และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์