คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการสิงห์อาสา
วันที่ 03/07/2567    187 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 2 และ 3 กรกฎาคม 2567 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้รับเชิญให้เข้าร่วมโครงการของ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ในนามกลุ่ม “สิงห์อาสา” ร่วมกับ บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด ภายใต้โครงการ “ไม้ยืนต้น ป่ายั่งยืน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 กิจกรรมปลูกต้นไม้ที่ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย หน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ที่ 13 (สันป่าตอง) สภาหายใจเชียงใหม่ กลุ่มเขียวสวยหอม กลุ่มผู้นำชุมชนตำบลบ้านปง และภาคีเครือข่ายสิ่งแวดล้อม โดยมีอาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี รองคณบดีฝ่ายพันธกิจและเครือข่าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรี เหมสันต์ อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ อาจารย์พรทิพทย์ จันทร์ราช อาจารยผู้ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ นางสาวโสภา หาญยุทธ เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป นายณัฐภัทร ดาวสุข นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ จำนวนทั้งหมด 36 คน ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ และร่วมกิจกรรมปลูกป่า ทั้งนี้ในนามคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย ที่เป็นผู้ประสานงานโครงการร่วมบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ให้คณะมีส่วนร่วมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ณ ชุมชนบ้านปงใต้ ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา