พิธีเปิด “ฐานเรียนรู้การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อคนทุกคน (Universal Design Center : UCD)”และ กิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง “สภาพแวดล้อมและนวัตกรรมอาคารที่เป็นมิตรกับทุกคน”
วันที่ 11/06/2567    310 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติเป็นประธานร่วมตัดริบบิ้นในพิธีเปิดฐานเรียนรู้การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อคนทุกคน (Universal Design Center : UDC) พร้อมทั้งกล่าวเปิดกิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง สภาพแวดล้อมและนวัตกรรมอาคารที่เป็นมิตรกับทุกคน และได้เดินชมฐานเรียนรู้ฯ พร้อมด้วย คุณประวิทย์ ตันฑ์ทวี กรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ศิริชัย หงษ์วิทยากร ที่ปรึกษาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วุฒิกานต์ ปุระพรหม ผู้ช่วยคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อคนทุกคนภูมิภาคเหนือ ชมรม global campus แม่โจ้ ชมรมทูตอารยสถาปัตย์เชียงใหม่ ตัวแทนจากเทศบาลเมืองแม่โจ้ เทศบาลตำบลหนองแหย่ง เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลตำบลแม่แฝก เทศบาลตำบลสันนาเม็ง และเทศบาลตำบลสันป่าเปา เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้อง Co-working อาคารปฏิบัติการภูมิทัศน์ ทั้งนี้ คณะได้ดำเนินกิจกรรมเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “สถานการณ์สังคมผู้สูงวัยและการตื่นตัวเพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับทุกคน” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิชา สุขกาย หัวหน้าศูนย์การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (UDC CRRU) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อเพรชร พานระลึก หัวหน้าศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน มหาวิทยาลัยนเรศวร (UDC NU) และคุณณิชกานต์ พิทยาภรณ์ ตัวแทนศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UDC CMJU) ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาฯ และกิจกรรมเสวนาวิชาการในหัวข้อ “สถานการณ์สังคมสูงวัยและการตื่นตัวเพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับทุกคน โดยได้รับเกียรติจาก คุณพนินาท รัตนยุวัน ตัวแทนจากบริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด คุณธีราภรณ์ จรดล ตัวแทนจากบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด และคุณอมรรัตน์ ตรีปรียะชญา ตัวแทนจากบริษัท เวลคราฟท์ โปรดัคส์ จำกัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ...ในนามหัวหน้าศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (UDC MJU) ขอขอบคุณ แขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างสูง
#ขอบคุณภาพจาก mju radio สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้