ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงานและร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท C.P. Seeds (Vietnam) Co.,Ltd.
วันที่ 30/05/2567    299 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงานและร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท
C.P. Seeds (Vietnam) Co.,Ltd. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการ
การวิจัยนวัตกรรม และการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษาภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริงในสถานประกอบการของบริษัท รวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายและบูรณาการกิจกรรมร่วมกันตามพันธกิจของทั้งสองฝ่าย ณ บริษัท C.P. Seeds (Vietnam) Co.,Ltd. ประเทศเวียดนาม