กิจกรรม ฝึกอบรมเรื่อง“การแปรรูปเวชสำอางจากสมุนไพรพื้นบ้าน”ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถสำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าในยุควิถีชีวิตใหม่
วันที่ 28/05/2567    186 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 งานวิจัยและบริการวิชาการได้จัดกิจกรรม ฝึกอบรมเรื่อง“การแปรรูปเวชสำอางจากสมุนไพรพื้นบ้าน”ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถสำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าในยุควิถีชีวิตใหม่ โดยมีนายดวงแก้ว เล็กปัญญาโรจน์ ประธานผู้สูงอายุ บ้านหนองมะจับ กล่าวตอนรับ กล่าวเปิดงานอบรม และวิทยากรบรรยาย โดย อาจารย์วินัย แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม จำนวน 30 คน ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.1 บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่