โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถสำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าในยุควิถีชีวิตใหม่ โดยมีนางชัชฎาภรณ์ ชมสูง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านศรีงาม
วันที่ 27/05/2567    153 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 งานวิจัยและบริการวิชาการได้จัดกิจกรรม ฝึกอบรมเรื่อง“การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาดอกไม้”ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถสำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าในยุควิถีชีวิตใหม่ โดยมีนางชัชฎาภรณ์ ชมสูง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านศรีงาม กล่าวตอนรับ วิทยากรบรรยายโดย อาจารย์ ดร.ประนอม ยังคำมั่น กล่าวเปิดการอบรมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม จำนวน 30 คน ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.5 บ้านศรีงาม ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่