ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีมอบ “เข็มปขมท. ทองคำ และเกียรติบัตร” สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566
วันที่ 27/05/2567    89 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นางอริศรา สิงห์ปัน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีมอบ “เข็มปขมท. ทองคำ และเกียรติบัตร” สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ด้านบริหารดีเด่น เพื่อเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรสายสนับสนุนที่มีความรู้ ความสามารถและมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ รวมถึงอุทิศตนในการปฏิบัติงานและสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2567 ในหัวข้อ “มองย้อนสะท้อนอนาคต : การปฏิวัติการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน สู่การเป็นมหาวิทยาลัยไทยที่ยั่งยืน : Looking Back for Looking Forward: Revolutionizing Support Staff Toward Sustainable Thai Higher Education” ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ในการนี้ ผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักหอสมุด ได้แก่ นางสาวเบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดฝ่ายบริการและกิจการพิเศษ นางสาวเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ นายสิทธิชัย วิมาลา รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ และนางสาวลัญฉ์พิชา พิมพา บรรณารักษ์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริม ให้ความรู้ ยกระดับศักยภาพ และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่เท่าทันเหตุการณ์ รวมถึงการสร้างและมีเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง โดยจัดการปาฐกถาพิเศษ และการบรรยายพิเศษในหัวข้อต่าง ๆ

• การปาฐกถาพิเศษ “พลัง Soft power กับการพัฒนาอุดมศึกษาไทย” โดย แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

• บรรยายพิเศษ “บุคลากรสายสนับสนุนกับการสร้างคุณค่าของมหาวิทยาลัยไทย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. บุญสม ศิริบํารุงสุข ประธานคณะกรรมการนโยบายบริหารบุคคล/ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และอดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

• การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เส้นทางความสําเร็จสู่ความภาคภูมิ”
ผู้ร่วมเสวนา บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจําปี พ.ศ. 2566
ผู้นําเสวนา โดย นางสาวนุษรา ปานกรด ผู้อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• บรรยาย “บทบาทและความสําคัญของนวัตกรรมดิจิทัลในการเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพการทํางานของมหาวิทยาลัยไทย” โดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อํานวยการสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

• บรรยาย “การปฏิวัติการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนในสังคมดิจิทัล เพื่อการทํางานที่เป็นเลิศ” โดย นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ปขมท. และ การคิดเชิงวิจารณญาณ (Critical Thinking) สู่การวิจัยเพื่อพัฒนาคนและองค์กรที่ยั่งยืน” โดยศาสตราจารย์ ดร.จิรประภา อัครบวร คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์

• บรรยาย “AI นวัตกรรมเปลี่ยนแปลงอนาคตกับการพัฒนางานของบุคลากร สายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาไทย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกนฤน บางท่าไม้ ผู้อํานวยการศูนย์นวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

• อยากแหลง อยากเล่า “แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต : สไตล์ป้าจุรี” โดย นายจุรี (ตรัย) นุ่มแก้ว ดาว TIK TOK และนักสร้างแรงบันดาลใจ

เข้าสู่เว็บไซต์การประชุมวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตามที่มหาวิทยาลัย/สถาบันต่าง ๆ ได้เสนอรายชื่อพร้อมประวัติและผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติในด้านต่าง ๆ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบริหารดีเด่น ด้านบริการดีเด่น ด้านวิชาชีพดีเด่น ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น และด้านลูกจ้างดีเด่น

คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ในคราวประชุมผ่านระบบทางไกลโปรแกรม Zoom Meeting ได้ดำเนินการคัดเลือกเป็นไปตามประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 และโดยมติความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 22 ในคราวประชุมครั้งที่ 12 (2/2567) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567 จึงประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ดังนี้

1. ด้านบริหารดีเด่น นางอริศรา สิงห์ปัน

ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับ ชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งบริหาร ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

สังกัด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2. ด้านบริการดีเด่น นางอรพรรณ การคนซื่อ

ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับ ปฎิบัติการ

สังกัด ฝ่ายห้องสมุดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ด้านวิชาชีพดีเด่น นางสาวสุธิสา เต็มทับ

ตำแหน่ง พยาบาล ระดับ ชำนาญการพิเศษ

สังกัด โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4. ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น นายกุลางกูร พัฒนเมธาดา

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฎิบัติการ

สังกัด งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. ด้านลูกจ้างดีเด่น นางอภิญญา บินซัน

ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง ระดับ ส.2

สังกัด ภาควิชาสรีรวิทยา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย