การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก และเกษตรสุขภาวะองค์รวม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 24/05/2567    349 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รองศาสตราจารย์ จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก และเกษตรสุขภาวะองค์รวม มหาวิทยาลัยแม่โจ้” เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมแคทลียาควีนสิริกิติ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์(ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ) คณะผลิตกรรมการเกษตร ซึ่งจัดโดยคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมกับ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากนั้น ได้มอบนโยบายด้านการขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทยและธรรมชาติบำบัด และการบรรยายพิเศษดังนี้

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ“ความสำคัญทิศทางการพัฒนาการแพทย์แผนไทย และแผนยุทธศาสตร์แพทย์แผนไทยและสมุนไพรแห่งชาติ” และ “แนวทางและตัวอย่างการดำเนินธุรกิจและการเชื่อมโยงศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพองค์รวมในประเทศไทย”โดยเภสัชกรพลแก้ว วัชระชัยสุระพล เภสัชกรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ การนำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์ และในช่วงบ่ายของวันเดียวกันได้แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรแพทย์แผนไทยและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการสร้างงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และการจัดการองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ผลิตภัณฑ์ บริการและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ผลิตภัณฑ์ บริการและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการแพทย์แผนไทย การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ผลิตภัณฑ์ บริการและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การผลิตกำลังคน ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ผลิตภัณฑ์ บริการและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างรายได้ จากผลิตภัณฑ์ บริการและการท่องเที่ยว