ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด (สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร)
วันที่ 17/05/2567    สิ้นสุด 31/05/2567 108 ครั้ง    ประเภท ข่าวประกวดราคา    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด (สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร)