พิธิลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการเสริมสร้างวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม) กับ บริษัท อศณ สถาปนิก
วันที่ 15/05/2567    166 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ผู้รับมอบอำนาจจากอธิการบดี ในการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการเสริมสร้างวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม) กับ บริษัท อศณ สถาปนิก โดยมี นายอิศรา อารีรอบ กรรมการผู้จัดการ (ผู้ลงนาม) คุณฉัตรทิพย์ ปวราจารย์ กรรมการผู้จัดการ (พยาน) คุณณัฐพล อุประแสน สถาปนิกอาวุโส (พยาน)