อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ลงนามบันทึกความเข้าใจความมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 15/05/2567    181 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ลงนามบันทึกความเข้าใจความมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี อาจารย์มาลี ล้วนแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (ผู้ลงนาม) อาจารยวารุณี ผ่องแผ้ว รองคณบดีคณะพยาบาลศาตร์ (พยาน) อาจารย์ ดร.ขนิษฐา วิศิษฎ์เจริญ อาจารย์ประจำคณะพยาบาล (พยาน) อาจารย์ ดร.ทำเนียบ อุฬารกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ฯ (พยาน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการฯ (พยาน) โดยบันทึกความเข้าในฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุน ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมของทั้งสองส่วนงาน เพื่อเป็นการสร้างเสริมองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นในมิติของสุขภาวะองค์รวมที่ดี
และเพื่อเสริมสร้างกิจกรรมทางวิชาการ วิชาชีพ อย่างเหมาะสม อาทิ งานออกแบบสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะชุมชน งานกิจกรรมและสันทนาการระหว่างบุคลากร นักศึกษา ของทั้งสองส่วนงาน ภายใต้การลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือฉบับดังกล่าว