TOR ครุภัณฑ์เฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบประมวล 100 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
วันที่ 19/04/2567    สิ้นสุด 30/04/2567 140 ครั้ง    ประเภท ข่าวประกวดราคา    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

TOR ครุภัณฑ์เฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบประมวล 100 เครื่อง (ครั้งที่ 2)