อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการอบรมการสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจ เพื่อผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
วันที่ 01/04/2567    168 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 1 เมษายน 2567 อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการอบรมการสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจ เพื่อผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
โดยภาคเช้า จะเป็นการบรรยายหัวข้อ “นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมกับการขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย” โดย ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
และภาคบ่าย ในหัวข้อ “แนวทางการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยสร้างระบบนวัตกรรมในพื้นที่และสร้างโอกาสการ
เข้าถึงการสนับสนุนด้านนวัตกรรม” โดย นายมนัสพงษ์ มั่งไคร้ ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรมฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA
และสุดท้าย เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจ เพื่อเสาะหาความ
เชื่อมโยงและเครือข่ายในการผลักดันธุรกิจให้สามารถนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้ต่อไป