ม.แม่โจ้ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 นักวิชการ 5 ชาติ ร่วมระดมความคิดสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
วันที่ 29/03/2567    112 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 : The 4th International Conference on Science Technology & Innovation-Maejo University (4th ICSTI-MJU) (online&onsite) โดยรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล รก.รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดการประชุม และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 (4th ICSTI-MJU) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เผยแพร่ และสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสถาบันอื่น ๆ ในระดับนานาชาติ เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ เป็นการเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการและการวิจัยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งมีผู้สนใจจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เช่น ไทย อินเดีย จีน ฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา

โอกาสนี้ยัง ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นราทิพย์ วิทยากร คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย) , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวัฒน์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม ประเทศไทย และ ดร.ควนชิง หลิว สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมเทียนจิน สถาบันวิทยาศาสตร์จีน ประเทศจีน เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

การประชุมฯ ครั้งนี้ มีทั้งการนำเสนอออนไลน์ผ่านช่องทาง Microsoft Teams และ onsite โดยมีผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ จำนวน 65 บทความ ครอบคลุมหัวข้อวิชาต่างๆ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์และวิทยาการข้อมูล นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และชีววิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต นำพาสู่ความเป็นสากล และสร้างความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและวิชาชีพ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสถาบันอื่น ๆ ในระดับนานาชาติต่อไป