ม.แม่โจ้ ปลูกจิตสำนึกนักศึกษา ชำระหนี้ กยศ. ดีที่สุด 25 อันดับแรกของประเทศ จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ 318 แห่ง
วันที่ 29/03/2567    171 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

29 มีนาคม 2567
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รก.อธิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ที่ดีที่สุด 25 อันแรกของประเทศ
จาก นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง

ในปี 2566 กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้จัดอันดับข้อมูลสถิติการชำระหนี้ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศที่มีผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนกองทุน มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรก จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ 318 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นหนึ่งใน 25 อันดับแรก

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก ในการสร้างวินัยและปลูกฝังความรับผิดชอบให้กับนักศึกษาที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ มีส่วนในการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบให้แก่ผู้กู้ยืม โดยการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นเตือนและสร้างจิตสำนึกในการชำระหนี้ เช่น โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ โครงการก้าวแรกสู่กองทุน : สร้างจิตสำนึกผู้กู้ยืม กยศ. โครงการสร้างจิตสำนึกก่อนจบการศึกษา : ชำระหนี้จากพี่เพื่อน้อง จนทำให้กองทุนได้รับชำระเงินคืนกลับมาหมุนเวียนเพียงพอในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษารุ่นน้องต่อไป