วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ลงนามนำร่องจัดตั้ง ศูนย์ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)
วันที่ 29/02/2567    265 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงนามในสัญญารับทุน โครงการนำร่อง จัดตั้งศูนย์ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดี รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ อาจารย์ ดร.รุจาดล นันทชารักษ์ หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการต้อนรับจาก นายนิรันดร ศรีภักดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ในโอกาสเข้าร่วมลงนามและเป็นพยานในสัญญารับทุนจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้ดำเนินโครงการนำร่องจัดตั้งศูนย์ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยเริ่มดำเนินการระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2567 ในโอกาสนี้ ยังได้หารือความร่วมมือทางด้านวิชาการในการจัดการเรียนการสอน ด้านการต่อต้านการทุจริต การสหกิจศึกษา เพื่อพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐต่อไป