ม.แม่โจ้ รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานสนับสนุนการบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย
วันที่ 28/02/2567    348 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนิน ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดชียงใหม่ ในการพระราชทานประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย

ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะบริหารธุรกิจ และคณะผลิตกรรมการเกษตร ได้รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ สถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมียอดบริจาคโลหิตมากกว่า 10,000 ยูนิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาแทนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา ชะโลมกลาง รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นผู้แทนหน่วยงานเข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ

นอกจากนี้ นายทวีพงษ์ พูลหิรัญ และ นายวันนิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ์ บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นผู้บริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอ ได้เข้าพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต ครบ 36 ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 แสดงให้เห็นถึงการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ อีกด้วย