สัตวแพทย์ฯ ม.แม่โจ้ MOU ร่วมกับ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
วันที่ 27/02/2567    216 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดย นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนัก(ระดับ 9) สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมลงนามและให้การต้อนรับ ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง