พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 46 ประจำปีการศึกษา 2565-2566 (วันที่สอง)
วันที่ 19/02/2567    644 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.02 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2565-2566 (ครั้งที่ 46) เป็นวันที่สอง โดยมีบัณฑิตจากคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานทดแทน คณะเศรษฐศาสตร์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว คณะศิลปะศาสตร์ และ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารับมอบปริญญาบัตร จำนวน 906 ราย ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีรากฐานทางการเกษตรที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ มีวิสัยทัศน์เป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ” และพร้อมก้าวสู่ทศวรรษใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลง การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ของประเทศในการพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 58 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 22 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 10 หลักสูตร มีนักศึกษาจำนวน 19,009 คน มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ ที่หลากหลาย สู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ มีความร่วมมือกับหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ในการดำเนินงาน เพื่อสร้างสังคมแห่งเกษตรกรรมที่ทันสมัยและอุดมด้วยปัญญาพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและรับใช้สังคมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งร่วมกับชุมชนและสังคมสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่การดูแลสุขภาวะ ที่ดี โดยมีการเกษตร เป็นรากฐาน ควบคู่กับการตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน