ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งาน ฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2567
วันที่ 14/02/2567    328 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 6 - 9 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ ผศ.ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ
ได้จัดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งาน ฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมแคทลียาควีนสิริกิติ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก นายชนันต์ติณณ์ เทียนทอง วิทยากรจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 45 ท่าน จาก 14 หน่วยงาน
โดยหัวข้อการบรรยายและฝึกปฏิบัติการ ประกอบด้วย
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่่ 6 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น