ผู้บริหารจาก Shan Community College, เมียนมา หารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 12/02/2567    231 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 Mr. Sai Oo, Chair of Advisory Board พร้อมคณะ จาก Shan Community College (SCC) สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา มาเยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ ในการจัดหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สาขาภาษาอังกฤษและสหวิทยาการสังคม แบบ 3+2 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้, รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี พร้อมผู้บริหารจากคณะศิลปศาสตร์, คณะผลิตกรรมการเกษตร และวิทยาลัยนานาชาติ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการหารือ
จากการหารือฯ ดังกล่าว อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ตอบรับการจัดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้กับ Shan Community College (SCC) ในสาขาการผลิตพืช, การผลิตสัตว์ และการจัดการชุมชน โดยจะให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้รับผิดชอบและจัดการเรียนการสอน ให้แก่ Shan Community College (SCC) ที่จะส่งนักศึกษาประมาณ 25 คน มาเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในปีการศึกษา 2567 นี้
ทั้งนี้ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้บริหาร Shan Community College (SCC) จะเดินทางไปหารือความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งหารือการจัดทำบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ (MOU)