คณะนักเรียนจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และอาจารย์ เข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรม Work shop เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ 09/02/2567    160 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม โดยมี อาจารย์ ดร.ทำเนียบ อุุฬารกุล รองคณบดีฝายวิชาการและยุทธศาสตร์ ผู้ช่วยศาสาตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการฯ ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 และอาจารย์ฉัตร์นิพัฒน์ คำบ้านฝาย (ครูผู้ดูแลนักเรียน) เข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรม Work shop เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้จริง การฝึกปฏิบัติจริงกับการเขียนแบบ เพื่อเปิดโอกาสได้สร้างประสบการณ์เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ที่จะสร้างแรงจูงใจ และเป็นแนวทางให้กับนักเรียนได้เลือกตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมีการบรรยายพิเศษจาก ผูุ้ช่วยศาสตราจารย์ดิศสกุล อึ้งตระกูล
ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาสถาปัตยกรรม อาจารย์ศุภณัฐ กาญจนวงศ์ ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม และอาจารย์พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ และขอขอบคุณพี่ๆ สำนักงานคณบดี และนักศึกษาสโมสรนักศึกษาที่มาร่วมการต้อนรับ ดูแลน้องๆ ในกิจกรรม Work shop พื้นฐานการเขียนแบบ ณ อาคารเรียนรวม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม