ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด
วันที่ 09/02/2567    สิ้นสุด 28/02/2567 116 ครั้ง    ประเภท ข่าวประกวดราคา    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด