สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรผลการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ ๗ และโครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 08/02/2567    207 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ ๗ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทอดพระเนตรผลการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ ๗ และโครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ หัวหน้าโครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์ทวีป เสนคำวงศ์ หัวหน้าโครงการปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชมูลนิธิชัยพัฒนา ที่ปรึกษาโครงการฯ พร้อมทีมงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เฝ้าฯรับเสด็จ และถวายรายการผลการดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งทางมูลนิธิชัยพัฒนาโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันเพ็ญศิริ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และกองพลทหารราบที่ 7 ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2561 ปัจจุบันสามารถถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร ด้านการปลูกผักปลอดภัยให้กำลังพลฝึกปฏิบัติจริง นำประสบการณ์ไปประกอบอาชีพเมื่อปลดประจำการ และขยายผลไปยังชุมชนของตนเองได้ต่อไป