ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฟาร์มอัจฉริยะเพื่อผลิตสินค้าการเกษตรอินทรีย์ (พืช สัตว์ ประมง)
วันที่ 21/12/2566    สิ้นสุด 10/01/2567 142 ครั้ง    ประเภท ข่าวประกวดราคา    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฟาร์มอัจฉริยะเพื่อผลิตสินค้าการเกษตรอินทรีย์ (พืช สัตว์ ประมง)

เอกสารประกอบ

ประกาศpdf.pdf
mjuเอกสารการจ้างpdf.pdf
mjumjuฟาร์มอัจฉริยะเพื่อผลิตสินค้าการเกษตรอินทรีย์ (พืช สัตว์ ประมง) หน้าที่ 1-10pdf.pdf
mjumjuฟาร์มอัจฉริยะเพื่อผลิตสินค้าการเกษตรอินทรีย์ (พืช สัตว์ ประมง) หน้าที่ 11-20pdf.pdf
mjumjuฟาร์มอัจฉริยะเพื่อผลิตสินค้าการเกษตรอินทรีย์ (พืช สัตว์ ประมง) หน้าที่ 21-30pdf.pdf
mjumjuฟาร์มอัจฉริยะเพื่อผลิตสินค้าการเกษตรอินทรีย์ (พืช สัตว์ ประมง) หน้าที่ 31-40pdf.pdf
mjumjuฟาร์มอัจฉริยะเพื่อผลิตสินค้าการเกษตรอินทรีย์ (พืช สัตว์ ประมง) หน้าที่ 41-50pdf.pdf
mjumjuฟาร์มอัจฉริยะเพื่อผลิตสินค้าการเกษตรอินทรีย์ (พืช สัตว์ ประมง) หน้าที่ 51-60pdf.pdf
mjumjuฟาร์มอัจฉริยะเพื่อผลิตสินค้าการเกษตรอินทรีย์ (พืช สัตว์ ประมง) หน้าที่ 61-70pdf.pdf
mjumjuฟาร์มอัจฉริยะเพื่อผลิตสินค้าการเกษตรอินทรีย์ (พืช สัตว์ ประมง) หน้าที่ 71-84pdf.pdf
mjuTORและงวดงานpdf.pdf
mjuรายละเอียดครุภัณฑ์pdf.pdf
mjuรายการประกอบแบบเครื่องกลpdf.pdf
mjuงานโครงสร้าง(โครงสร้างอาคาร)pdf.pdf
mjumjuรายการประกอบแบบงานสุขาภิบาลpdfpdf.pdf
mjumjuรายการประกอบแบบงานสถาปัตยกรรมpdf.pdf
mjumjuรายการประกอบแบบงานไฟฟ้าและสื่อสารpdf.pdf
mjuแบบรูปรายการประกอบเพิ่มเติม.pdf