Tokai University (Kyushu Campuses) ได้มอบทุนแลกเปลี่ยนสำหรับอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2023
วันที่ 07/12/2566    1,693 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Tokai University (Kyushu Campuses) ได้มอบทุนแลกเปลี่ยนสำหรับอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2023 ภายใต้โครงการ Tokai University Kyushu Campuses Academic Exchange Program ซึ่งในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยดำเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับ Professor Dr. Shin Yasuda หัวหน้าห้องปฏิบัติการ Functional Food Chemistry (Aso Kumamoto Rinku Campus, จังหวัดคุมาโมโตะ) เป็นระยะเวลา 1 เดือนระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2566 โดยกิจกรรมหลักที่ได้ดำเนินการประกอบไปด้วยการบรรยายในหัวข้อ “Brief introduction to local Thai foods” ให้กับนักศึกษาในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 และศึกษาวิจัยในหัวข้อ “In vitro functionality of asparagus waste extracts” ต่อมาได้บรรยายสรุปกิจกรรมเมื่อสิ้นสุดโครงการให้กับคณาจารย์และนักศึกษาและรับมอบใบประกาศนียบัตรการร่วมเข้าโครงการจาก Professor Dr. Masateru Ono คณบดี the Graduate School of Agriculture, Tokai University เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมานี้ การเข้าร่วมโครงการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ ช่วยกระชับความสัมพันธ์ในความร่วมมือทางวิชาการของทั้งสองหน่วยงานให้มากยิ่งขึ้น อันนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาต่อไปในอนาคต

ลิ้งค์ข่าวจากทาง Tokai University (Kyushu Campuses) ??
:https://www.u-tokai.ac.jp/news-campus/724731/
:https://www.u-tokai.ac.jp/news-campus/744478/