งานออกแบบเชียงใหม่ Chiangmai Design Week 2023
วันที่ 02/12/2566    388 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งานออกแบบเชียงใหม่ Chiangmai Design Week 2023
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2566 อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม รับมอบหมายจากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ Chiangmai Design Week 2023 ภายใต้แนวคิด ปรับตัว ต่อยอด ท้องถิ่นเติบโต Transforming Local ปีนี้งานสร้างสรรค์มีหลากหลายแขนง เพื่อการพัฒนา และการแข่งขัน ตลอดจนการสร้างโอกาสใหม่ๆในพื้นที่ ซึ่งจะนำไปสู่การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงานของนักสร้างสรรค์ นักออกแบบและผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ที่มาจากรากฐานทางศิลปวัฒนธรรม และทักษะฝีมือช่างท้องถิ่น สู่เวทีสากล ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) TCDC เชียงใหม่