พิธีเปิดงานโครงการหลวงปี 2566
วันที่ 02/12/2566    553 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี ศาสตราจารย์ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรธรรมชาติฯ เรองศาสตราจารย์ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร อาจารย์วินัย แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ และอาจารย์ดร.จุฑามาศ พิลาดี เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการหลวงปี2566 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่