สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)
วันที่ 01/12/2566    369 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขั้นพื้นฐานสําหรับประยุกต์ใช้งานบนหลายแฟลตฟอร์ม (กิจกรรมที่ 2) อบรมให้แก่นักเรียนและคุณครูโรงเรียนสันทรายและ โรงเรียนสันกำแพง จำนวนทั้งสิ้น 220 คน อบรมในระหว่างวันที่ 20 และ 22-24 พ.ย. 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น6 อาคาร60ปีแม่โจ้ โดยมี ผศ.ภานุวัฒน์ เมฆะ เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณครูและนักเรียนให้มีทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขั้นพื้นฐานสำหรับประยุกต์ใช้งาน บนหลายแฟลตฟอร์มและโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขั้นพื้นฐานได้