มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 01/12/2566    425 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร คณะผลิตกรรมการเกษตร อ.ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2567 และเป็นผู้แทนในการร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่

และ อ.ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกษตรศาสตร์ สาขาปฐพีศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และจัดแสดงนิทรรศการด้านการป้องกันและแก้ไขไฟป่าโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ จากนั้น ผู้แทนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เข้าร่วม พิธีเปิด war room ศูนย์บัญชาการฯ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าฯ โดยการสนับสนุนฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อประเมินเชื้อเพลิงสะสม ร่วมวางแผนในการใช้อากาศยานไร้คนขับในการบินสำรวจการใข้ดับไฟป่า จัดนิทรรศการให้ความรู้ตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดการอบรมการใช้อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กในการจัดการไฟป่าแก่ประชาชนผู้สนใจและจิตอาสาในการขับเคลื่อนด้านการจัดการด้านปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่